תקנון אתר miryam24k.com (להלן "האתר")

 • כללי
 1. תקנון האתר הוא חוזה משפטי מחייב בין האתר המופעל ע"י-  miryam24k מרחוב דיזנגוף 89 בתל אביב לכל הגולשים בו, ו/או העושים שימוש באתר, וזאת ממחשב נייח, ו/או מחשב נייד, ו/או טלפון נייד, ו/או טאבלט, ו/או כל מכשיר אחר ממנו ניתן לגלוש באתר.
 2. תנאי לגלישה באתר-על כל הגולש/ת באתר, להיות בעל כרטיס אשראי בתוקף. תנאי נוסף הוא שעל כל גולש המבקר באתר ומבצע רכישה באתר, למסור את פרטי כרטיס האשראי הנכונים והמלאים שלו בלבד, כמו גם את שמו, מספר תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון שלו וכתובתו הנכונים והמדויקים בלבד. הגולש מתחייב שפרטים אלו זהים לפרטים המופיעים על גבי כרטיס האשראי, ו/או ברישומי חברת האשראי.
 3. תנאי נוסף לגלישה ולרכישה באתר, היא יכולתו/ה הכספית של הגולש/ת לשלם עבור התכשיטים הנרכשים על ידו/.ה גולש/ת המבצע/ת רכישה באתר, מודע/ת לכך שבכדי לבצע רכישה באתר, עליו לוודא שכרטיס האשראי שלו/ה יכובד וכי אין כל מגבלה לסלוק את כרטיס האשראי בסכום הרכישה.
 4. התקנון מחייב משפטית את הגולשים בו, בכל שימוש שייעשה על ידי הגולשים באתר  miryam24k  מרחוב דיזנגוף 89 (להלן: "הגולש") וזאת בין אם הגולש/ת מעיין באתר באמצעות מחשב נייח, נייד, טלפון חכם, טאבלט, ו/או כל אמצעי מכאני, ו/או אופטי אחר מכל סוג שהוא.
 5. הגולשים באתר נדרשים לעיין בתקנון טרם תחילת הגלישה. גולש/ת שאינו/ה מסכים/ה עם הוראות התקנון בשלמות, ו/או בחלקו, נדרש/ת שלא להמשיך לגלוש באתר. גלישה באתר, מהווה הסכמה מפורשת מצד הגולש/ת לכל הוראות התקנון והתחייבות מצד הגולש/ת לפעול בהתאם להוראות התקנון.
 6. הגלישה והרישום באתר הם אישיים, גולש/ת הנרשם/ת לאתר (להלן "הנרשם") אינו/ה יכול/ה לאפשר שימוש באתר לצד ג' כלשהוא, חל איסור מוחלט על צד ג', ו/או צד ד', לגלוש באתר תחת פרטי הנרשם. חל איסור על גולש/ת באתר להמחות, ו/ או להעביר בכל דרך אחרת את החשבון באתר לכל אדם, ו/ או גוף שהם, בישראל, או מחוץ לישראל.
 7. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות בלבד.
 8. השימוש באתר מחייב הקפדה מלאה על הוראות התקנון.
 9. אחריות מפעילי מוגבלת לאמור בתקנון זה. מפעילי האתר לא יהיו אחראיים בשום אופן  לפעולות בין גולשים באתר לבין צדדים שלישיים כלשהם.
 10. למפעילי האתר אין כל אחריות לתוצאות הגלישה באתר, ו/או לשביעות רצון הגולשים באתר מתוצאות הגלישה באתר, לרבות לא להתאמת התכשיטים הנרכשים באתר לאביזרי לבוש אחרים של הגולשים, ו/או להתאמת התכשיטים הנרכשים באתר לתכשיטים אחרים של הגולשים, ו/או לתגובות אלרגיות של גולשים באתר לתכשיטים שנרכשו באתר. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק בין אם ישיר ובין אם עקיף וכן לא יישאו בכל אחריות בכל הוצאה בין אם ישירה ובין אם עקיפה, בשל רכישה, ו/או שימוש של תכשיטים שנרכשו באתר.
 11. אתר זה משמש כאתר מכירות און ליין (חנות וירטואלית) בישראל ובחו"ל של miryam24k מרחוב דיזנגוף 89. המחירים לצרכנים המתגוררים בישראל, כוללים מע"מ כדין, בהתאם לשיעורו בעת ביצוע הרכישה, למחיר זה תתווסף עלות המשלוח, כפי שיפורט בדפי המכירה באתר זה. צרכנים המתגוררים בחו"ל, לא יחויבו במע"מ. יודגש שהתחזות לצרכן הגר בחו"ל לצורך אי תשלום מע"מ, מהווה עבירה פלילית ומפעילי האתר לא ישתפו פעולה עם מתחזים וינקטו בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשותם נגד גולשים המתגוררים בישראל ויתחזו לתושבי חו"ל, לרבות פניה לרשויות המס ולמשטרת ישראל.
 12. קופוני הנחה
 13. מפעילי האתר מאפשרים ללקוחות המעוניינים בכך ושייתנו הסכמתם בכתב, לקבל קופוני הנחה, בשיעור שייקבע באופן בלעדי בהתאם לשיקול דעת מפעילי האתר, וזאת בתמורה להסכמת הלקוחות לפרסום המלצות לקוחות על תכשיטים שנרכשו באתר, לרבות תמונות של לקוחות העונדים את התכשיטים באתר זה, ו/ או ברשתות החברתיות.
 • ההנחה ושיעורה כפופים למסירת פרטים מלאים ומדויקים למפעילי האתר. מפעילי האתר רשאים להפסיק את מתן ההנחה בכל עת, בכפוף למתן הודעה באתר וללקוחות לא תהיה כל טענה, ו/או דרישה מכל סוג שהוא נגד מפעילי האתר בסוגיה זו.
ביטול עסקה
 1. מפעילי האתר פועלים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 בכל הנוגע לביטול עסקאות של רכישת תכשיטים באתר.
 2. להלן תוצגנה הוראות החוק:
 3. רכישת התכשיטים באתר מהווה עסקת מכר מרחוק.
 4. גולש/ת הרוכש/ת תכשיט באתר, רשאי/ת  לבטל בכתב את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת התכשיט וחשבונית העסקה, בה יפורטו שם מפעילי האתר, מספר העוסק המורשה שלהם, כתובתם, פירוט המחיר הכולל של התכשיט, האחריות על התכשיט ככל וישנה.
 5. למרות האמור בסעיף 15 לתקנון, רוכש/ת לא יכול/ה לבטל עסקה של תכשיטים שיוצרו במיוחד עבורו/ה בעקבות העסקה. לשם הבהרת העניין, רוכש/ת הרוכש/ת תכשיט המוצג באתר, יהיה /תהיה רשאי/ת לבטל את העסקה, בהתאם להוראות החוק הגנת הצרכן, אך רוכש/ת הגולש/ת באתר, ומעוניין/ת לרכוש תכשיט שיתאים לרצונותיו/יה הספציפיים, לדוגמא- צבע/מידה של התכשיט שונה מזה המוצג באתר, דוגמאות שונות של התכשיט, מידות שונות של התכשיט, ו/או כל שינוי שהוא מהתכשיט המוצג כאופציה לקניה באתר, ו/או רוכש/רוכשת המבקש/ת לרכוש תכשיט שאינו מוצג באתר וייוצר בהתאם לדרישותיו/יה המיוחדות כגון מידה של טבעת שלא מוצגת כאופציה בקניה (52/54/56) לא יהיה/תהיה זכאי/ת לבטל עסקה ולא יהיה/תהיה זכאי/ת לקבלת החזר כספי, למעט בנסיבות של מכירת תכשיט פגום והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 6. גולש/ת המבקש/ת לבטל עסקה של רכישת תכשיט באתר, מחויב/ת לעשות כן בהודעת וואצאפ, בכתב- דואר, פקס, או דוא"ל.          
 7. ביטול עסקה בשל פגם בתכשיט, או אספקת תכשיט שונה מזה שהוזמן-צרכן/ית המבטל/ת עסקה בשל פגם בתכשיט שמקורו בייצור פגום של התכשיט, ו/או בנזק שנגרם לתכשיט במהלך המשלוח לצרכן/ית בלבד, או בשל אי התאמה בין התכשיט שהוזמן לתכשיט שנמסר בפועל, יודיע/תודיע בכתב למפעילי האתר על ביטול העסקה, מפעילי האתר ישיבו לו/לה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר התכשיט ששולם על ידו/ה ,יבטלו את חיובו/ה בשל העסקה וימסרו לו/ה עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבו ממנו/ה דמי ביטול. הביטול כפוף לבדיקת מפעילי האתר ווידוא שהתכשיט אכן נפגם וכי הפגם מקורו בייצור, ו/או בפגם שאירע במהלך המשלוח.
 8. יודגש שהוראות החוק בדבר ביטול עסקה בשל פגם, אינן חלות במקרים, בהם הפגם נגרם ע"י הרוכש/ת, בין בזדון ובין בשל רשלנות, ולרבות שימוש בניגוד להוראות שימוש, ניקוי התכשיט בחומרים הגורמים לנזקים לתכשיט, ו/או כל נזק אחר מכל סוג שהוא, שייגרם ע"י הרוכש/ת.
 9. ככל והגולש/ת קיבל/ה את התכשיט, עליו/יה להחזירו למפעילי האתר, בדואר רשום לכתובת ארלוזורוב 32 דירה 6 ת"א לידי מרים סיסו, ו/או דואר שליחים, ו/או פיזית לחנות של מפעילי האתר- miryam24k לרחוב דיזנגוף 89 תל אביב וזאת בתיאום מראש.
 10. ביטול עסקה שלא בשל פגם, או אי התאמה בין התכשיט שהוזמן לתכשיט שסופק בפועל-גולש/ת שיבחר/תבחר לבטל רכישת תכשיט, שלא בשל פגם בתכשיט, ו/או אי התאמה בין התכשיט שהוזמן, לתכשיט שסופק בפועל, יודיע/תודיע למפעילי האתר על הביטול בווצאפ לטל 0526884041 , בנסיבות אלו, מפעילי האתר ישיבו לגולש/ת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר התכשיט ששולם על ידי הגולש/ת, יבטלו את חיובו/ה בשל העסקה וימסרו לו/לה עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבו ממנו/ממנה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהמחיר הכולל של התכשיט או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 11. בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.
 12. ככל והגולש/ת קיבל את התכשיט, עליו להחזירו/ה למפעילי האתר, בדואר רשום לכתובת ארלוזורוב 32 דירה 6 ת"א לידי מרים סיסו, ו/או דואר שליחים, ו/או פיזית לחנות של מפעילי האתר miryam24k לרחוב דיזנגוף 89  בתל אביב וזאת בתיאום מראש.
 13. יודגש שאין בהוראות סעיפי הביטול המפורטים בתקנון זה, בכדי לגרוע מזכות מפעילי האתר, לתבוע את נזקיהם, בשל ירידה בערך התכשיט שהושב להם, בשל כך שערך התכשיט הורע באופן משמעותי.
 14. מבלי לפגוע בהוראות החוק בדבר ביטול עסקה, למפעילי האתר תהיה זכות שלא להתקשר בעסקה, ו/או לבטל עסקה שבוצעה, בכל מקרה בו יתעורר בקרב מפעילי האתר חשד, לפיו מבצע/ת הרכישה מסר/ה פרטים כוזבים, ו/חלקיים, ו/או שהרוכש/ת פועל/ת תוך הפרת חוק. בנסיבות אלו, מפעילי האתר לא יהיו חייבים לספק את התכשיט לרוכש/ת, בכפוף להשבת מלוא הכסף לרוכש/ת, ככל ונגבה כסף, בנוסף, מפעילי האתר יהיו רשאים לפנות למשטרה בנסיבות אלו וכן לנקוט בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשותם.
 15. יודגש שמפעילי האתר עושים כל שביכולתם, בכדי לוודא שכל המוצרים המוצגים באתר יהיו במלאי. בנסיבות בהן, למרות מאמצי מפעילי האתר, בשל סיבות שאינן תלויות במפעילי האתר, מוצר שנרכש, לא יהיה במלאי, הרוכש/ת יהיה/תהיה זכאי/ת לקבל מוצר חלופי בהתאם לבחירתו/ה, וזאת בסכום המוצר המקורי שנרכש. ככל והצרכן/נית יבחר/תבחר במוצר חלופי יקר יותר, ו/או זול יותר, הוא/היא יידרש/תידרש להוסיף כסף, ו/או יקבל/תקבל זיכוי, לפי העניין. ככל והרוכש/ת יבחר/תבחר לבטל את העסקה, הוא/היא יקבל/תקבל את מלוא כספו /חזרה, ללא גביית דמי ביטול.
 16. יודגש, שמפעילי האתר שומרים על זכותם להעניק אחריות לתכשיטים שנרכשו באתר, באופן וולונטארי ולמרות שהוראות החוק לא מחייבות אותם לעשות כן, בכפי שיפורט להלן:
  • הלקוח יצור קשר עם מפעילי האתר, יפרט את מהות הדרוש תיקון בתכשיט וישלח תמונה של התכשיט הדרוש תיקון בדוא"ל.
  • מפעילי האתר, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, יחליטו האם לקבל את התכשיט לתיקון, אם לאו.
  • אישרו מפעילי האתר את תיקון התכשיט, על הגולש לשלוח על חשבונו את התכשיט באריזה קשיחה ומוגנת היטיב, במעטפה עם פצפצים וכן ארוזה באופן בו לא ייגרם כל נזק לתכשיט בעת המשלוח, ו/או לשלוח את התכשיט באופן מוגן באמצעות דואר שליחים, ו/או למסור את התכשיט פיזית לחנות miryam24k מרחוב דיזנגוף 89 בתל אביב בתיאום מראש.
  • מפעילי האתר, יעניקו שירותי תיקון, לרוב ללא עלות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, במקרים הבאים:
   • תיקוני צבע- ציפוי חוזר יתבצע עד שנה ממועד הקנייה, בכפוף לשימוש בהתאם להוראות השימוש ובהתאם לשיקול דעת בלעדי של מפעילי האתר.
   • לולאות שנפתחו- ללא הגבלת זמן, בהתאם לשיקול דעת בלעדי של מפעילי האתר.
   • תיקוני סוגר- ללא הגבלת זמן, בהתאם לשיקול דעת בלעדי של מפעיליהאתר.
  • ללקוחות לא תהיה כל טענה, ו/או דרישה, ו/או תביעה מכל סוג שהוא נגד מפעילי האתר בנסיבות בהן יחליטו שלא לתקן ללא עלות את התכשיט ומפעילי האתר יהיו פטורים מכל נזק, ו/או הוצאה בין ישירם ובין עקיפים, בשל סירוב זה.
 
 
 • חובות החלות על הגולשים באתר
 1. חל איסור על גולשים באתר לבצע את הפעולות הבאות. רשימה זו אינה רשימה סגורה ותיתכנה פעולות נוספות שתהיינה אסורות לביצוע ע"י גולשים באתר:
  • התחזות לאדם או לחברה.
  • מעקב אחר אדם, ו/או הטרדתו.
  • אמירה, ו/או רמיזה לפיה מלל, ו/או כל תוכן אחר שייאמר בעל פה ע"י גולש באתר לגולש אחר באתר, מגובה ע"י מפעילי האתר.
  • שימוש ברובוט, ו/או יישומי סריקה/איתור, ו/או בכל התקן, ו/ או הליך ידני, ו/או אוטומטי לאחזור, למיון, לדאטה מיינינג, להעתקה, ו/או לעקיפה בכל צורה שהיא של מבנה הניווט, ו/ או ההצגה של השירות או תכניו.
  • שיבוש, ו/ או הפרעה לאתר, ו/או למכירה התקינה של תכשיטים באתר, ו/או לשרתים, ו/ או לרשתות הקשורות לאתר, ו/או לגביית כספים המתבצעת באתר.
  • פרסום, ו/או משלוח דואר אלקטרוני, ו/או העברה בדרך כל שהיא חומר כלשהוא הכולל וירוסים, ו/ או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשיבוש, ביטול או הגבלה של הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה .
  • זיוף כותרת עליונה, או ביצוע פעולה בסימנים מזהים במטרה להסוות מקור אינפורמציה המועברת באמצעות השירות .
  • עיצוב ו/או שיקוף של מרכיב כלשהו של השירות .
  • שימוש ב-- meta tagsאו בקוד תוכנה, ו/ או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו למפעילי האתר, ו/או לשירות ו/או או לאתר.
  • עידוד מידע כוזב, ו/או מטעה, ו/ או מעודד פעילות, ו/ או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, ו/ או עידוד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית, ו/או שיש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה.
  • תיקון, ו/או התאמה, ו/או העברה ברישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע ריברס אנג'ינירינג, פיענוח, דה קומפילציה, ו/ או פירוק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהוא מהתוכנה שבשימוש מפעילי האתר, או מתן אפשרות לאחרים לעשות זאת .
  • הגולשים באתר אינם רשאים לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר, ללא הסכמה מראש בכתב של מפעילי האתר.
  • בגין ביצוע כל פעולה מהפעולות המפורטות בסעיפים 27.1-27.12 לעיל, הגולש/ת מתחייב/ת ומסכים/ה לפצות את מפעילי האתר בסך של 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק.
 
 • אחריות מפעילי האתר
 1. מפעילי האתר אינם אחראים ואינם נושאים בכל אחריות שהיא מכל סוג שהוא, לרבות לא בגין נזקים ישירם ועקיפים, ו/או הוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולש/ת באתר, במקרה בו גולשים אחרים באתר, לרבות גולשים לא מורשים ("האקרים") יפרסמו, ו/ או יעבירו חומר פוגע, ו/ או מגונה באתר ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות לחשיפה של גולשים למידע זה.
 2. מפעילי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל אחריות לרבות לא בגין נזקים ישירים ועקיפים, ו/או הוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולש באתר בנסיבות בהן צד ג' כלשהוא יעשה שימוש במידע באתר בכדי לפגוע בגולש באתר.
 3. מפעילי האתר אינם אחראים לשימוש במידע אישי שגולש/ת יפרסם באתר, לרבות פרטים אישיים של הגולש.
 4. הגולשים נדרשים לשקול היטב איזה מידע הם בוחרים לפרסם באתר. מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות לתוצאות מסירת המידע באתר והאחריות תחול על הגולש/ת בלבד.
 5. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזקים ישירם, ו/או עקיפים, לרבות נזקים בשל אובדן בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של תכשיט חלופי, ו/ או הפרעות בשירות, הנובעים מהגלישה באתר, ו/או היעדר יכולת להשתמש באתר, גם בנסיבות בהן מפעילי האתר, ו/ או שליחיהם, ו/ או נציגיהם ידעו, ו/ או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריות מפעילי האתר כלפי הגולש/ת בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי הגולש/ת למפעילי האתר עבור התכשיט.
 6. מפעילי האתר רשאים לשנות את התקנון ומחירים בכל עת, בהתאם להחלטתם הבלעדית, כל שינוי יפורסם באתר. לגולש/ת לא תהיה כל טענה, מכל סוג שהוא נגד מפעילי האתר בשל שינוי בתקנון  ובתנאי שהשינוי פורסם באתר.
 7. הגולש/ת באתר מסכים/ה מפורשות בגלישתו באתר שהרישומים המצויים אצל מפעילי האתר, הם רשומה מוסדית כקבוע בפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, והם יהיו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
 8. מפעילי האתר יאכפו את הוראות התקנון באופן קפדני והם יפעלו בכל עת, בו התקנון יופר, ע"י גולש/ת באתר, ו/או צד ג'.
 9. חל איסור על גולשים, לבצע את הפעולות הבאות:
  • להעתיק את התכנים באתר, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום, או כל שימוש באמצעי אחר בתכנים המופיעים באתר.
  • לפגוע בכל סוג שהוא בזכויות צדדים שלישיים, ו/או בזכויות גולשים אחר באתר.
  • להעתיק, ו/או לפרסם תמונות, ו/או לפרסם סימנים מסחריים, ללא אישור מראש ובכתב ממפעילי האתר.
  • לייצר תכשיטים הזהים לתכשיטים המוצגים באתר, ו/או הדומים להם עד כדי הטעייה, ו/או לבצע עוולה של גניבת עין כהגדרתה בחוק. בנסיבות של העתקה, מפעילי האתר יהיו זכאים לנקוט בכל הצעדים המשפטיים לרשותם, לפי כל דין, לרבות הוצאת צווי מניעה נגד המעתיקים, וצווים לתפיסת תכשיטים שייוצרו תוך העתקת התכשיטים המוצגים למכירה באתר.
 10. גולשים המפרים את הוראות החוק כמפורט לעיל, יישאו בכל העלויות ובכל הנזקים בין הישירים ובין העקיפים שייגרמו בשל צעדים אלו, לרבות שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין.
 11. למפעילי האתר, לא תהיה כל אחריות במקרה של הפרת זכויות כאמור לעיל והאחריות תחול באופן בלעדי ומלא על המפר.
 12. הגולש/ת באתר מתחייב/ת למלא באתר פרטים נכונים וכן למסור פרטי כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכתובת למשלוח נכונים ומדוייקים באופן מושלם. מסירת פרטים שקריים מהווה עבירה פלילית ולמפעילי האתר לא תהיה  כל אחריות מכל סוג שהוא במקרה של מסירת פרטים שקריים, כמו כן, מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר, ו/או עקיף, ולכל הוצאה ישירה, ו/או עקיפה בשל מסירת פרטיים שקריים. האחריות תחול על מוסר/ת הפריים השקריים בלבד.
 13. הגולשים באתר מתחייבים מפורשות שלא להשתמש בשפה, או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים, בתוכן מעליב, ו/או משמיץ ו/או בתוכן העשוי להיות לשון הרע, ו/או להפר הוראת חוק, ובמיוחד חוק הגנת הפרטיות. גולש/ת שלא יקיים/תקיים את הוראות סעיף זה, מפעילי האתר יהיו רשאים לדרוש ממנו/ה פיצוי מידי, בשל כל דרישה, טענה או פנייה שתופנה אליה מצד שלישי.
 14. בנסיבות של הפרה כאמור לעיל, הגולש/ת יהיה/תהיה האחראי/ת הבלעדי/ת לתוצאות ההפרה ולמפעילי האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בגין ההפרה ולגולש/ת לא תהיה כל טענה מכל סוג שהוא נגד מפעילי האתר והוא/היא יהיה/תהיה מנוע/ה מלתבוע את מפעילי האתר בסוגיה זו.
 15. מפעילי האתר שומרים על זכותם לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם נגד גולשים שיפרו הוראות כל דין ו/או הוראות התקנון.
 16. מפעילי האתר רשאים להסיר פרטי גולש/ת מהאתר במקרים הבאים, יודגש שרשימת המקרים אינה רשימה סגורה ומפעילי האתר רשאים להסיר פרטי גולש/ת מהאתר גם בנסיבות נוספות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי:
  • הגולש/ת הפר/ה הוראות חוק;
  • הגולש /ת הפר/ה תנאי מתנאי התקנון;
  • הגולש/ת מסר/ה פרטים מוטעים באתר, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ו/או תעודת זהות, ו/או כתובת משלוח.
  • הגולש/ת ביצע/ה מעשה או מחדל הפוגעים במפעילי האתר, ו/או בצדדים הקשורים למפעילי האתר, ו/או בפעילות התקינה של האתר, ו/או של צד ג'.
 17. מפעילי האתר ידאגו לתקינות פעילות האתר. מפעילי האתר, אינם מתחייבים שהגלישה באתר לא תופרע, ו/או תינתן כסדרה ללא הפסקות, ו/או תקלות, לרבות תקלות חומרה, תוכנה, קווי תקשורת.
 18. מפעילי האתר לא אחראים לתקלות, ו/או שיבושים ברשת האינטרנט, ו/או בתשתיות של חברות המספקות תשתית בישראל ובחו"ל.
 19. הגולש/ת מסכים/ה בגלישתו/ה באתר, לכך ששירות מכירת התכשיטים באתר, ניתן ללא כל מצג, ו/ או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS IS). הגולש/ת מצהיר/ה מפורשות שלא תהיה לו/לה כל טענה, ו/או תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין הליך מכירת התכשיטים באתר, מאפייני מכירת התכשיטים, מגבלות הליך מכירת התכשיטים, או התאמת הליך מכירת התכשיטים לצרכיו ולדרישותיו.
 20. התמונות באתר הן להמחשה בלבד. מפעילי האתר עושים כל שביכולתם, בכדי שהתמונות באתר תשקפנה את התכשיטים בפועל, כולל תיאור צבעי התכשיטים ומידותיהם. בכל מקרה, תיאור התכשיט קובע ובכל מקרה של סתירה בין תמונות התכשיטים, לתיאורם, המלל בתיאור התכשיט הוא שייקבע.
 21. פרשנותו ואכיפת התקנון, ו/או כל סכסוך הקשור אליו ישירות, ו/או בעקיפין, יהיו בהתאם לדין הישראלי בלבד, ויתבררו ככל שיהיה בכך צורך בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
 • משלוח
 1. המוצרים הנרכשים באתר יישלחו באמצעות דואר ישראל, בהתאם לזמני המשלוח שלדואר ישראל/שליח עד הבית.
 2. בספירת ימי המשלוח, לא נכללים שישי ושבת, ו/או עיכובים בלתי צפויים, שמקורם בדואר ישראל, כדוגמת שביתות.
 3. להלן יפורטו זמני המשלוח ועלותם:
  • דואר רשום- עלות 15 ₪, זמן משלוח- 2-10 ימי עסקים ממועד הרכישה.
   • שליח עד הבית 25 ₪, זמן משלוח-1-7 ימי עסקים ממועד הרכישה. החבילה תימסר לבעל הכרטיס שבאמצעותו התבצעה הרכישה ולאחר אימות זהות באמצעות תעודת זהות.
   • דואר אוויר בינלאומי רשום לחו"ל-עלות -20-30  ₪, זמן משלוח- 10-20 ימי עסקים ממועד הרכישה.
   • Expedited to USA only, - משלוח מהיר לארצות הברית בלבד- עלות- תוספת של 10 דולר מעבר לעלות דואר אויר בינלאומי רשום לחו"ל, זמן משלוח- 7-13 ימי עסקים ממועד הרכישה.
  • EMS, , עלות המשלוח- תוספת של 28 דולר, מעבר לעלות משלוח בדואר אוויר בינלאומי רשום, זמן המשלוח- 4-9 ימי עסקים ממועד הרכישה, המשלוח מיעוד לכל המדינות בהן ניתן שירות זה.
  • הלקוחות יוכלו לעקוב אחר המשלוח, באתר דואר ישראל.
  • יודגש שבנסיבות חריגות, ייתכן עיכוב במשלוח של שישה ימי עסקים נוספים, מעבר למועדים הנקובים בתקנון זה.
   • בנוסף, ניתן לאסוף בתיאום מראש  את המוצרים הנרכשים בחנות -  :miryam24k דיזנגוף 89 תל אביב ימיי פעילות א-ה 10-21 שישי 10-16.
 1. התכשיטים נשלחים ארוזים, באריזת מתנה וכן נשלחים במעטפה מרופדת.

 

 • פרטיות
 1. מפעילי האתר מתחייבים לא למסור את פרטי הגולשים באתר לכל צד ג' שהוא, למעט לחברת האשראי, לצורך ביצוע הרכישה באתר ולמעט בנסיבות בהן החוק מחייב למסור פרטים אלו, ו/או בהתאם להחלטת בית משפט.

טל"ח

Terms of Use

 (Hereinafter "The Terms")

 

Conditions of miryam24k.com (the "Site")

 1. general
 2. The Terms are a legally binding contract between the site, which is operated by miryam 24k from89 Dizengof St. and the consumers (Hereinafter (The "Consumer" and or The "User/s"), Regardless of the device being used by the consumer- desktop computer and / or laptop computer, and / or a mobile phone and / or tablet and / or any other electronic or mechanical device.
 3. A precondition for browsing and purchasing on the site, is owing a valid credit card and submitting correct and complete details of the users' credit card only, as well as the users' name, identity card number, telephone number and address. The user undertakes that all the above mentioned details, will be accurate. The user undertakes that the above mentioned details, will be precisely identical to the details which are written on the credit card and / or identical to the details on the credit card company's records.
 4. Another precondition for browsing and purchasing on the site is a financial capability of the consumer, which enables him to pay for the jewelry being purchased by him.
 5. The consumer declares that he is aware to the fact that he has to check before purchasing in the site, that his credit card will be honored and that his credit is higher than the sum of the purchase on the site.
 6. The terms are legally binding all the users of the site which is operated by miryam24 k from 89 Dizengof St., regardless of the use made by them, and or the device being used by the user (PC, laptop, smartphone, tablet, and / or mechanical device, and / or optical device of any kind).
 7. The user of the site is required to review all the articles of the terms before starting to brows the site. Browsing the site means an explicit consent with all the articles of the terms. If you don't accept all and or part of the articles of the terms, you are requested to leave immediately the site.
 8. Browsing and registering the site are personal. The user is prevented from transferring his personal registration details to any third and or forth party. Assignation and or any transfer of the user's account of the site to any person and / or entity in Israel and or abroad Is forbidden
 9. The articles headings are intended for convenience only.
 10. The Use of the Site requires strict accordance with the provisions of the terms.
 11. The liability of the site operators (Hereinafter "The Operators") is restricted to the terms only. The Operators will not be in any way, legally obligated for the actions between users on the site and any third parties.
 12. The Operators have no legal liability for the browsing results of the site, and or for the user's satisfaction from browsing the site, including the adjustment of the jewelry being purchased in the site to other clothing accessories of the users, and / or the adjustment of the jewelry being purchased in the site to other jewelry of the users, and / or any allergic reactions to the jewelry being purchased on site. The site operators Have no legal liability for:
  • Any damages, whether directly or indirectly.
  • Any expenses, whether directly or indirectly, due to the purchase and / or use of the jewelry being purchased on the site.
 13. This site is an online sales site (virtual store) in Israel and abroad, which is operated by miryam 24k from 89 Dizengof St. Prices for consumers living in Israel, includes vat according to the Israeli law (the consumer is obliged to pay the percentage of vat which is in practice at the time of the purchase). The consumer will have to add to the sum paid by him, all shipping costs, as detailed on the site, paying above mentioned cost and taxes is precondition for receiving the goods being purchased.

Consumers living abroad are exempted from paying vat.

Impersonating to consumer who lives abroad (not in Israel) for the purpose of avoiding vat payment, is a criminal offense, the site operators should not cooperate with the impostors and will take all legal measures against consumers who live in Israel and will impersonated as foreign residents, including submitting complaints to the tax authorities and to the Israel Police

 1. Discount Coupons
 2. The site operators enable customers to receive discount coupons (Hereinafter- "The Coupons"). The Coupons will be given only to consumers who will express their interest to receive The Coupons and only after receiving the consumer's written consent. The discount rate of The Coupons will be determined solely at the discretion of the operators of the site.

The discount will be given only in return for the approval of the customers for advertising customer's recommendations on jewelry purchased on the site, including of customer's pictures wearing the jewelry on this site, and / or social networks.

 1. The discount rate is subject to the delivery of full and accurate information to the website operators. The site operators are allowed to abolish the discount at any time, subject to providing a notice on the website.
 2. Cancelling a transaction
 3. The site operators in accordance with the provisions of the Consumer Protection Act, 1981 regarding the cancellation of transactions of jewelry on the site.
 4. The legal provisions are shown below:
 5. The purchase of the jewelry on the site is considered by law as remote sales transactions.
 6. A consumer who purchase jewelry on the site, may Cancel the transaction as described as follows:
  • Sending a written massage to the site operators no longer than 14 days from the day of the receipt of the jewelry and the invoice transaction (including the name of the site operators, the VAT registration number, the address, details of the total price of the jewelry, the guaranty).
  • Notwithstanding in section 17.1 of the terms, consumer shall not be able to cancel the transaction, in the following circumstances:
   • Jewelry made especially for the consumer as a result of the transaction. To clarify the matter, consumer who purchase jewelry "as is", may cancel the transaction, in accordance with the provisions of the Consumer Protection Act. Consumer who purchase "maid tailor" jewelry(for example- a different  color, and or a  different decoration, and or different size, and or different  dimensions, and or any other modification of the jewelry which is for sale on the site, and or  consumer who buy jewelry that is not displayed on the site, and demand special and specific manufacturing in accordance with his specific requirements, will not be eligible to cancel the transaction and will not  be entitled  to any refund, except in circumstances of sale of  damaged jewelry, all in accordance with the provisions of the consumer Protection Act.
   • The cancelation notices of a transaction of purchasing jewelry on the site, must be in writing only--mail, fax, or email.
   • Cancellation due to a damaged manufactured jewelry or due to jewelry damaged on shipment, and or due to differences between ordered jewelry  and supplied jewelry, will be done by sending to the operators a written notice of transaction cancellation. The site operators will return to the consumer within 14 days of receiving the notice of cancellation, the money which was paid by the consumer, will cancel any debit regarding the transaction, and will deliver him a copy of the notice of debit cancellation, no cancellation fees will be charged. Cancellation is subject to the operator's inspection of the jewelry in order to verify that the damage was caused during manufacturing, and / or during shipment.
   • It should be noted that the provisions of the law regarding cancellation of a transaction because of a damaged product, do not apply in cases where the damage was caused by the consumer intentionally and or due to negligence, including use not according to the instructions given to the consumer, damages caused by any kind of substances, and / or any other damage an incurred by the consumer.
   • Consumer, who canceled the transaction according to the above mentioned articles, should send the jewelry to the operators of the site, via registered mail and / or courier service, and / or to the store of miryam 24k, which is located on 89 Dizengoff Street in Tel Aviv, by appointment.
   • Cancellation of transaction not due to a damage or differences between ordered jewelry and supplied jewelry- cancellation of jewelry transaction, not because of a damaged jewelry, and / or differences between ordered jewelry  and supplied jewelry, shall be done by sending a written notification to the operators of the site. In these circumstances, the website operators will return to the consumer within 14 days of receiving the notice of cancellation, the money which was paid by the consumer, will cancel any debit regarding the transaction, except of cancellation fee of no more than 5% of the total amount of jewelry being purchased or 100 shekels, according to whichever is less and will deliver him a copy of the notice of debit cancellation. In this section, "cancellation fee" - including expenses or liabilities for shipping, packaging or any expense or other liability, which according to the business has been paid by the business, or have been undertaken because of the transaction or contract, or because of the cancellation.
   • Consumer, who canceled the transaction according to the above mentioned articles, should send the jewelry to the operators of the site, via registered mail and / or courier service, and / or to the store miryam 24k which is located on 89 Dizengoff Street in Tel Aviv, by appointment
 1. It should be noted that the above mentioned provisions regarding the cancellation of transactions, do not derogate from the operators site right, to submit claims against consumers who canceled transactions, due to the decline in the value of the jewelry and or due to significant decline in the jewelry value.
 2. Without derogating the provisions of the law regarding the cancellation of a transaction, the operators of the site have the right to prevent consumers from purchasing goods on the site, and / or cancel any transactions already made, in the following circumstances:
  • Suspicion of delivering false information, and /or partial information by the consumer, and / or violation of the law by the consumer. Under these circumstances, the site operators are not obligated to deliver the jewelry to the consumer, subject to return of all the money to the consumer (if money has been paid). In addition, the site operators may apply to the police and may execute all legal measures at their disposal.
 3. It should be noted that site operators take all possible measures in order to ensure that all products displayed on the site will be in stock. In circumstances where, despite the efforts and measures taken by the site operators, due to unexpected circumstances and due to force major circumstances, a purchased product will not be in stock, the consumer will be liable to receive another product, in condition that the price of the alternative product will not be higher tans the sum of the purchased product. In the circumstances that the consumer will chose a more expensive and / or a cheaper alternative product, he will be required to add money, or will get a credit, correspondingly.
 4. It should be noted, that site operators voluntary reserve the right to give warranty for the jewelry being purchased on the site, the above mentioned warranty will be given, despite of the fact that according to the law, they are not obliged to do so, as detailed below:
  • The client will contact the operators of the site, and must describe the required reparation of jewelry and send a picture of the relevant jewelry by email.
  • The decision whether to repair the jewelry is subjected to the sole discretion, of the site operators.
  • In case the site operators approved the repair, the user must send the jewelry on his expanse, the jewelry must be sent by well protected package, the jewelry must be covered by an envelope with bubble wrap and packed in a way which will not harm the jewelry during shipment, and / or to send the jewelry in protected way, by using a courier service, and / or delivering the jewelry to the store- miryam24k -89 Dizengoff Street in Tel Aviv by appointment.
  • The website operators, will provide repair services, usually at no cost, at their sole discretion, in the following cases:
   • Color repairs -back coating will be done within one year of purchase, subject to use in accordance to the instructions use and solely at the discretion of the site operators.
   • Opened loops -will be repaired indefinitely, at the sole and exclusively discretion of the site operators.
   • Brackets Amendments- will be repaired indefinitely, at the sole and exclusively discretion of the site operators.
 1. The customers will have no claim and / or demand and / or claim of any kind against the site operators, in circumstances in which they decide not to fix free of charge the jewelry and the operators will be exempt from any direct and or indirect damage and, due to this refusal.
 2. Obligations owed by Consumers
 3. The following activities are prohibited in the site. The following list is not an exhaustive list and there may be other actions prohibited:
  • Impersonating a person or company.
  • Tracking a person, and / or harassing.
  • Expression, and / or hinting that text, and / or any other content being informed verbally by one user to another user are backed by website operators.
  • Using robot, and / or scanning applications, and or any device, and / or manual process and / or automatically process in order to retrieve, sort, Data Mining, copying, and / or circumvented by any form of navigation structure, and / or presentation of the service or its contents.
  • Disruption and / or interruption to the site, and / or to the sale of the jewelry on the site, and / or to the servers, and / or to networks associated with the site, and / or to collection of money which is carried out on the site.
  • Advertising, and / or sending e-mail, and / or any transfer of material that includes viruses, and / or software code, files or programs designed to disrupt, or limitation of the functionality of computer software or hardware or telecommunications equipment.
  • Bogus header, or an operation with identifying marks in order to disguise the source of information transmitted through the Service.
  • Design and / or reflection of any component of the service.
  • Use of any Meta tags or software code, and / or other devices containing any reference to the operators of the site, and / or to the service and / or to the site.
  • Encouragement of false, and / or misleading information and / or encouragement of information which prompts activity, and / or knowingly illegal behavior, and / or encouraging threatening conduct, obscene conduct, harmful conduct, and / or conduct that constitutes slander and / or defamation.
  • Repair and / or adjustment, and / or transfer by sub-license, translation, sale, implementation of Rivers engineering, decoding, de-compiling, and / or dissolution in any way of any component of the software used by the operators of the site, or allowing others to do so.
  • The users are not allowed to make any commercial use of any kind on the site, without the prior written permission of the website operators.
  • In circumstances of committing any of the acts listed in paragraphs 21.1 to 21.12 above, the user warrant and agree to compensate the operators of the site totaling 100,000 ₪ without proof of damage.

 

 1. Website operator's liability
 1. The operators are not liable for and do not bear any liability of any kind, including not for direct and or indirect damages, neither have any liability for direct and or indirect expenses incurred by the consumer while surfing on the website, in the event that other users of the site, including unauthorized users ( "hackers") will publish and / or transmit offensive and or obscene material, on  the site and the site operators do not bear any liability for exposure of users to this information.
 2. The site operators will not be liable and will not bear any liability, including direct and indirect damages and / or direct and indirect expenses incurred by the user of the Site in circumstances where the information on the site will be used by third party in order to harm another user of the site.
 3. The operators of the site are not liable for the use of personal information published on the sit by the user.
 4. The users are required to carefully consider what information they choose to post on the site. The Operators of the site will not bear any liability for the results of posting above mentioned information; the sole liability for posting information on the site will be of the users.
 5. The site operators will not be liable for any direct and or indirect damages, including damages for loss of data base, loss of programs, cost of delivery of an alternative jewelry, and / or service interruptions resulting from the use of the site, and / or inability to use the site, including in circumstances where the site operators, and / or their proxies, and / or their representatives knew, and / or being reported about the possibility for such damages. Without limiting the foregoing, the site operator's liability to the user at any ground whatsoever, shall not exceed the amount paid by the user to the site operators for the purchased jewelry on the website.
 6. The site operators are allowed to amend the terms at any time, under their sole direction, all the amendments will be published on the site. The user will have no claim of any kind against the site operators due to amendments of the terms, in condition that the amendments will be posted on the site.
 7. The user agrees explicitly by using the site, that all the registrations that are being hold by the site operators, are institutional records, as prescribe in the Evidence Ordinance (New Version), 1971, and will be absolute evidence for their accuracy.
 8. The provisions of the terms will be forced strictly by the site operators, who will act without limit, in any case of breaching the terms, by a user of the site, and / or a third party.
 9. The users are not allowed to do the following:
  • Copying the content on the website, including, reproduction, distribution, publication, or any other use of the content of the site.
  • Prejudice of any kind of third party's rights, and / or the rights of other users on the site.
  • Coping and / or publishing photos, and / or publishing trademarks, without prior written approval from the operators of the site.
  • Producing identical jewelry to the jewelry displayed on the site, and / or similar to them in a way that misleads the users, and / or performing the tort of passing off as defined by law. In circumstances of copying, the site operators will be entitled to take all legal measures available under the law, including court orders against copyists, and orders of asset forfeiture of jewelry, which has been produced copying the jewelry displayed for sale on the site.
 10. Users, who violate the law, as described above, bear any direct and indirect costs and any direct and indirect losses, incurred due to the above mentioned measures, including legal fees plus VAT.
 11. The operators of the site shall not be liable in case of violation of rights, as above mentioned, the liability for such violation shall be applied exclusively and fully on the violator.
 12. .Users of the site are committed to fill on the site only true and accurate details, in addition, users are obliged to fill a correct and  accurate I.D number, credit card number and address of delivery. Filling in false details is a criminal offense, the operators of the site will have no liability whatsoever in case of providing false details. Additionally, the site operators will not bear any liability for any direct and / or indirect, damage for all expenses directly and / or indirectly due to the delivery of the above mentioned false details. The liability to the above mentioned delivery will be applied on the users only.
 13. . The users explicitly undertake not to use an:
  • An offensive language or content.
  •  Obscene language or content.
  •  Offensive and / or slanderous content, and / or content that may be defamatory and / or a violation of a provision of law, and in particular the Protection of Privacy Act. User who will not fulfill the provisions of this section, the site operators will be entitled to demand the user an immediate compensation, regarding any demand, claim or request directed to the site operators from any third party.
 14. In the circumstances of a breach, as mentioned above, the user will be the sole liable for the consequences of the breach, the operators of the site will have no liability whatsoever in respect of the breach and the user will not have any claim of any kind against the operators of the site and he / she will be precluded from suing the site operators on this issue.
 15. The site operators reserve the right to take all legal means at their disposal against users who will violate any law and / or provisions of the bylaws and the terms.
 16. The site operators may remove from the site, information of users in the following cases, it should be emphasized that the following list is not an exhaustive list and the website operators may remove from the site information of users on other circumstances, at its sole discretion:
  • The user breached the Law;
  • The user breached an article of the terms;
  • The user filed falls details on the site, including credit card details, and / or ID card, and / or shipping address.
  • The user committed an act or an omission violating the rights of the operators of the site, and / or parties related to the operators of the site, and / or the proper activity of the site, and / or the proper activity of a third party.
 17. The site operators will ensure the regular activity of the site. The site operators do not undertake that browsing on the site will not be disturbed, and / or will be given as usual without interruption, and / or failures, including failures of hardware, software, and communication lines.
 18. The site operators are not liable for errors, and / or disruptions on the Internet, and / or infrastructure of companies providing infrastructure in Israel and abroad.
 19. The user agrees by browsing the site, that the service of selling jewelry on the site, is given without any representation, and / or implied warranties, AS IS. The user explicitly undertakes that he will not have any claim and / or demand against the site operators with respect to the sale of jewelry on the site, the properties of selling jewelry, jewelry sales limitations, or adjusting the process of selling the jewelry to the needs and demands.
 20. The images on the site are for illustrative purposes only. The site operators do everything they can, in order that the images on the site will reflect accurately the jewelry which will be delivered to the users, including the description of the jewelry colors and their dimensions. In any case, only the written description of the jewelry is binding, in any case of contradiction between the photos of the jewelry and the description of the jewelry, the written narration describing the jewelry is binding.
 21. The interpretation and enforcement of the terms and / or any disputes related directly or indirectly to the terms shall be governed by the Israeli law only and will be executed if necessary in the competent courts in Tel Aviv alone.

 

 1. SHIPMNET

 

 1. Products being purchased on the site, will be sent via Israel post, in accordance with the delivery time of the Israeli post.
 2. The counting of days of delivery, do not include Friday and Saturday, and / or unexpected delays of the Israeli post, such as strikes.
 3. Below are the delivery time and cost:
  • Registered mil- cost ₪ 15, delivery time- 2-10 business days from the date of the purchase.
  • Registered courier to the customer's home- cost-20₪, delivery time 1-7 business days from the date of the purchase. The delivery of the package is subjected to identification of the client who purchased the jewelry with identity card, the package will be delivered to the owner of the credit card only
  • Registered international air mail shipping-cost -20-30 de₪ delivery time- 10-20 business days from the date of the purchase.
  • Expedited to USA only, - quick delivery to the US Only-Cost an extra $ 10 over the cost of registered international air mail abroad, delivery time- 7-13 business days from the date of the purchase.
  • EMS- cost $ 28 extra, beyond the cost of registered international air mail delivery, time of delivery- 4-9 business days, the delivery will be executed to all the countries in which this service is provided.
 4. Customers will be able to track the shipment, on the Israeli Post website.
 5. It is emphasized that in exceptional circumstances, the delivery may be delayed by six additional days beyond the dates specified in the code.
 6. In addition, a pickup of the purchased jewelry, can be done by appointment only at the store -Miryam24k Tel Aviv 89 Dizengoff St. The store is open on Sunday- will Thursday from 10:00 -21:00, on Friday, from 10:00-16:00.
 7. The jewelry is being shipped in wrapped and in a gift package.

 

 1. PRIVACY

 

 1. The site operators will not transfer the consumer's details to any third party, except of the credit card company and or in circumstances they obliged to do so by law and or by court.

 

נרשמת בהצלחה! | You have successfully subscribed!